โครงสร้างการบริหารงาน ฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ

3.คณะกรรมการฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ

3.1  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ

นางบุณณ์ญาณัฏฐ์  มุขขันธ์                 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

มีหน้าที่

 1. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 2. เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ
 3. วางแผน กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ
 4. กำกับดูแลงานสารบรรณ งานการเงิน-บัญชี งานพัสดุ และงานแผนงานให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติของส่วนราชการ
 5. เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ บุคลากร พัสดุและการจัดการต่าง ๆ ของโรงเรียน
 6. ดูแลการปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกงานสำนักงานผู้อำนวยการ
 7. ประสานงานกับฝ่ายงานบริหารทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงาน เพื่อจัดหาคณะทำงานแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 8. การนำเสนอพิจารณาความดีความชอบของครูในสายงานฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ
 9. การวางแผนจัดสรรงบประมาณพัฒนางานฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ
 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2  คณะกรรมการบริหารร่วมตามโครงสร้างโรงเรียนฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ

 1. นางอาภรณ์  บุญมาก               ครูเชี่ยวชาญ                                  
 2. นางสิรินาท  พันธ์รัมย์               ครูชำนาญการพิเศษ                         
 3. นายธีระยุทธ  วิเศษสังข์             ครูชำนาญการพิเศษ                         
 4. นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ์           ครูชำนาญการพิเศษ                

มีหน้าที่                                                                                     

 1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการกำหนดทิศทาง  และแนวนโยบายในการดำเนินงานของฝ่าย
 2. วางแผนนำแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานฝ่ายไปสู่การปฏิบัติ
 3. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาหารือในการพัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง
 4. เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้คำแนะนำงานทั่วไปของฝ่าย ด้านต่าง ๆ
 5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
 6. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการดำเนินงานของฝ่ายตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
 7. ร่วมจัดทำแผนการเรียนของโรงเรียน
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3 หัวหน้าฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ

นางพรสวรรค์  จรัสรุ่งชัยสกุล      ครูชำนาญการพิเศษ

มีหน้าที่

 1. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ
 2. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ กรณีที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 3. ช่วยงานรองผู้อำนวยการร่วมวางแผน กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย
 4. ช่วยกำกับดูแลงานสารบรรณ งานการเงิน-บัญชี งานพัสดุและงานแผนงานให้เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติของส่วนราชการ
 5. เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานสารบรรณ งานการเงิน-บัญชี งานพัสดุ  งานแผนงาน และการจัดการต่างๆ ของโรงเรียน
 6. ช่วยดูแลการปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกงานสำนักงานผู้อำนวยการ
 7. พิจารณาความดีความชอบของครู และบุคลากรในฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ เพื่อเสนอต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.4  คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ

 1. นางบุณณ์ญาณัฏฐ์  มุขขันธ์       รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ
 2. นางพรสวรรค์  จรัสรุ่งชัยสกุล      ครูชำนาญการพิเศษ                 รองประธานกรรมการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ

 • นายณัฐพล  พลสมบัติ               ครูชำนาญการพิเศษ                 กรรมการ

หัวหน้างานแผนงาน

 • นางสาวสมบูรณ์  ดวงพล           ครูชำนาญการพิเศษ                 กรรมการ

หัวหน้างานจัดทำแผนงบประมาณ                    

 • นางพรสริญ ศุภภาภิญโญ          ครูชำนาญการพิเศษ                 กรรมการ

หัวหน้างานตรวจสอบติดตาม /และรายงานการใช้งบประมาณ

 • นางชุมพร  ประมาพันธ์             ครูชำนาญการพิเศษ                 กรรมการ

หัวหน้างานจัดการทรัพยากร และกองทุนเพื่อการศึกษา      

 • นางสาวอรุณี  สายวงศ์                       ครูชำนาญการพิเศษ                           กรรมการ

หัวหน้างานควบคุมภายในสถานศึกษา

 • นางรุ่งนภา  ผลเกิด                  ครูชำนาญการพิเศษ                 กรรมการ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในสถานศึกษา                      

 • นางศิรินนภา  จวงพลงาม           ครูชำนาญการพิเศษ                กรรมการ

หัวหน้างานการเงิน

 1. นางพิมลรัตน์  บุญงาม              ครูชำนาญการพิเศษ                 กรรมการ

หัวหน้างานบัญชี

 1. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์           ครูชำนาญการพิเศษ                 กรรมการ

หัวหน้างานพัสดุ

 1. นายอภิวุฒิ   ทองไทย               ครูชำนาญการพิเศษ                 กรรมการ

หัวหน้างานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา

 1. สิบเอกนันทวัฒน์  มูลสาร          ครูชำนาญการ                       กรรมการ

หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ

 1. นางสาววีนา  โมทะจิตร             ครูชำนาญการพิเศษ                 กรรมการ

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา       

 1. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง             ครูชำนาญการพิเศษ                 กรรมการ

หัวหน้างานสารบรรณ

 1. นางรัชนี  นวลศิริ                             ครูชำนาญการพิเศษ                 กรรมการ

หัวหน้างานสารสนเทศ

 1. นางเณศทิชาภา  สวัสดี              ครูชำนาญการพิเศษ                 กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้างานสำนักงานฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ

 1. นางณัฐาพร  มูลมี                   ครูชำนาญการพิเศษ                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 2. นางชุมพร  ประมาพันธ์             ครูชำนาญการพิเศษ                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 3. นางสาวบุษบา  คำนนท์             ครูชำนาญการ                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 4. นางสาววรรณภา  เสาเวียง         ครู                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 5. นายไพบูลย์  ปุณขันธุ์               เจ้าหน้าที่สำนักงาน                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

 1. รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร เพื่อนำมาวิเคราะห์และประสานงานกับทุกหน่วยงานในโรงเรียน เพื่อวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
 2. ประสานงานกับฝ่ายต่าง  ๆ และทุกกลุ่มงาน เพื่อจัดหาคณะทำงานแผนของงบประมาณ 
 3. ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับแผนงาน แผนปฏิบัติราชการทุกประเภท
 4. ดูแลงานสารบรรณโรงเรียน
 5. บันทึกข้อมูลและสารสนเทศ
 6. ดูแลงานพัสดุ    
 7. รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี
 8. ดูแลงานสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน
 9. วางแผนกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการเงินการบัญชี การระดมทรัพยากร และการลงทุน
  เพื่อการศึกษา
 10. เบิกจ่าย เงินเดือน เงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้านของข้าราชการและ ลูกจ้าง
 11. จัดทำหนังสือรับรองการใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล หนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง
 12. เบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน และจัดทำทะเบียนใบเสร็จรับเงิน
 13. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
 14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.5งานสำนักงานฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ

 1. นางเณศทิชาภา  สวัสดี              ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้างาน
 2. นางรุ่งนภา  ผลเกิด                 ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 3.           นางณัฐาพร  มูลมี                   ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 4. นางชุมพร  ประมาพันธ์             ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 5. นางสาวบุษบา  คำนนท์             ครูชำนาญการ                      ผู้ช่วย
 6. นางสาววรรณภา  เสาเวียง         ครู                                   ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 • จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสำนักงาน
 • ประสานงานกับฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำคำสั่งแม่บท
 • จัดเก็บข้อมูลของมูลนิธิ/สมาคม/ชมรม ของโรงเรียน
 • ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 • สรุปรายงานการบริหารฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ เมื่อสิ้นปีการศึกษา
 • จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีสำหรับงานสำนักงานอำนวยการ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.6  งานสารบรรณ

 • นางสาวธิษณา  อ่อนบึง             ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้างาน
 • นางสาวจินตนา  พละสรร          ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 • นางขรพรรษ  สุรนารถ              ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 • สิบเอกนันทวัฒน์  มูลสาร           ครูชำนาญการ                       ผู้ช่วย
 • นางสาววชิราภรณ์  ลาลุน           เจ้าหน้าที่สำนักงาน                 ผู้ช่วย
 • นายอภิรักษ์  ลำภา                 เจ้าหน้าที่สำนักงาน                 ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 • จัดทำแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติงานประจำปี  เพื่อนำเสนอในการจัดสรรงบประมาณ
 • จัดระบบงานสารบรรณตามชนิดหนังสือ ลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสารและหนังสือราชการ
 • จัดระบบโต้ตอบหนังสือราชการ โดยระบบ E-office ได้รวดเร็วทันเวลา
 • กำหนดแนวปฏิบัติในการเก็บรักษาและทำลายหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ
 • จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีไว้บริการด้านงานสารบรรณ
 • จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ไว้บริการครูและบุคลากร
 • จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมประจำเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานติดต่อประสานงานหน่วยงาน องค์กร ฝ่ายต่างๆ โดยหนังสือราชการ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.7 หัวหน้างานแผนงาน

          นายณัฐพล  พลสมบัติ              ครูชำนาญการพิเศษ                

มีหน้าที่

 1. กำหนดทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนตามความสำคัญและจำเป็นอย่างชัดเจน
 2. จัดทำแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 3. มีการจัดทำโครงการและรายงานโครงการทุกกิจกรรม
 4. จัดทำคำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรองรับรองปฏิบัติราชการ
 5. วิเคราะห์/สังเคราะห์สภาพจริงในปัจจุบันและสภาพปัญหาความต้องการจำเป็น (Need) ของโรงเรียน ดำเนินการแบบมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย
 6. จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการประจำปี/โครงการ / งาน/กิจกรรมตามลำดับ ขั้นตอนและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน/แผนกลยุทธ์/ แผนปฏิบัติการประจำปี / โครงการ/งาน/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.8งานจัดทำแผนงบประมาณ

 1. นางสาวสมบูรณ์  ดวงพล            ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้างาน
 2. นางณัฐาพร  มูลมี                    ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 3. นางกนกวรรณ  สะกีพันธ์           ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 4. นางสุภาภรณ์  มนิระพงศ์           ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 5. นางสาวนวรัตน์  โสตศิริ             ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 6. นางชุมพร  ประมาพันธ์             ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 7. นายไพบูลย์  ปุณขันธุ์               เจ้าหน้าที่สำนักงาน                 ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 1. การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

  1.1 วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมาย
        เชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ
        แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขต
           พื้นที่การศึกษา และความต้องการของสถานศึกษา

1.3 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทำกับเขตพื้นที่การศึกษาด้าน      
       ปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องคำนวณต้นทุนผลผลิตขององค์กรและผลผลิต   
       งาน / โครงการ

1.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มี
       ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

1.5 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เขตพื้นที่การศึกษา และสาธารณชนรับทราบ

 • การจัดทำแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษาทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
  • วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และประเมินสภาพของสถานศึกษา
  • กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์(Corporate Objective)
   ของสถานศึกษา
  • กำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา
  • กำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes)และตัวชี้วัดความสำเร็จ(Key Performance   Indicators : KPls)  โดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ
  • กำหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับ
   ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะทำร่างข้อตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษา
  • จัดทำรายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน / โครงการ และกิจกรรมหลัก
  • จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
  • เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
  • จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน / โครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิตและ         ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน / โครงการ เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา
   ขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์  ขั้นตอนและวิธีจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการ
  • จัดทำกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปากลาง (Medium Term Expenditure Framework : MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ ผลการ ดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดำเนินการใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมกับปรับแผนงาน งาน / โครงการและกิจกรรมหลักให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
  • จัดทำคำขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะ
   ปานกลาง (MTEF) เสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิง นโยบาย
  • จัดทำร่างข้อตกลงบริการผลผลิต  (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่จะต้องทำกับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา

3.9 งานประกันคุณภาพการศึกษา

 1. นางสาววีนา  โมทะจิตร              ครูชำนาญการพิเศษ                หัวหน้างาน
 2. นายประกอบ  คำขาว                ครูชำนาญการพิเศษ               ผู้ช่วย
 3.                นายภราดร  อยู่เย็น   ครูชำนาญการพิเศษ               ผู้ช่วย
 4. นางจุฑาภรณ์  พิมาร                 ครูชำนาญการ                     ผู้ช่วย
 5. นายฐิติพงศ์  ทองศรี                  ครู                                  ผู้ช่วย  
 6.                นางวริศรา  สอนเสนา ครูชำนาญการ                      เลขานุการ
 7. นางเอื้อจิต  วรรณวงศ์                ครูชำนาญการพิเศษ               ผู้ช่วยและเลขานุการ

มีหน้าที่

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนกระบวนการ และตรวจสอบการการปฏิบัติตามขั้นตอน
 2. สรุปผลการตรวจสอบทบทวนระบบประกันคุณภาพ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ
 3. ให้ความรู้และทำความเข้าใจตัวบ่งชี้ในแต่ละตัวบ่งชี้ ทุกมาตรฐาน และระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา ทั้งกระบวนการ และขั้นตอนในการปฏิบัติให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ
 4. ดำเนินการตามแผนประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 5. สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากการตรวจสอบของคณะกรรมการ เสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข
 6. แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน ประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองหรืออาจเรียกว่ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 7. ส่งรายงานการประเมินให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดถึงเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 8. ให้การต้อนรับ รับฟังคำชี้แจง และให้ข้อมูล เอกสารหลักฐานแก่คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาตามสมควรและตามที่ร้องขอ
 9. รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 10. รับเอกสารยืนยัน หรือรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ   ประเมินคุณภาพการศึกษาเมื่อผ่านการประเมินแล้ว
 11. รายงานผลการประเมิน ต่อหน่วยงานต้นสังกัดทราบ
 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.10 งานการติดตามประเมินโครงการ

 1. นางพรสริญ   ศุภภาภิญโญ         ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้างาน
 2. นางสาวพิภัทรา  แซ่ตัง             ครูชำนาญการ                       ผู้ช่วย
 3. นางสาวจิรภาภรณ์  ผดุงกิจ        ครูผู้ช่วย                             ผู้ช่วย
 4. นายไพบูลย์  ปุณขันธุ์               เจ้าหน้าที่สำนักงาน                 ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 1. รวบรวมงาน / โครงการจาก งาน กลุ่มสาระฯ และฝ่ายต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในรอบปีงบประมาณ
 2. จัดทำร่างการใช้งบประมาณของงานและโครงการประจำปีต่อคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณประจำปี
 3. นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน/โครงการในรอบปีงบประมาณและรายงานผลการดำเนินงาน / โครงการในรอบปีงบประมาณ
 4. จัดทำต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา
 5. รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยงานต้นสังกัด
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.11งานกำกับการใช้งบประมาณโครงการ

 1. นางสาวสมบรูณ์  ดวงพล           ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้างาน
 2. นางณัฐาพร  มูลมี                   ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 3. นางกนกวรรณ  สะกีพันธ์           ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 4. นางชุมพร  ประมาพันธ์             ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 5. นางสุภาภรณ์  มนิระพงศ์           ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 6. นายนิธิธานินทร์  ธนเดชน์ธาดากรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ               ผู้ช่วย
 7. นางสาวนวรัตน์  โสตศิริ             ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 8. นายไพบูลย์  ปุณขันธุ์               เจ้าหน้าที่สำนักงาน                 ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 1. การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
  1. จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส
  1. จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณ รายไตรมาส
  1. จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
  1. ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
  1. จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบติดตาม และนิเทศพร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จเพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์
  1. รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1. สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดำเนินงาน ของสถานศึกษา
 2. การประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
  1. กำหนดปัจจัยหลักความสำเร็จและตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPls) ของ      สถานศึกษา
  1. จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของผลผลิตที่กำหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา
  1. สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผลผลิตตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ตามข้อตกลง
   การให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา
  1. ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา และจัดทำรายงานประจำปี
  1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เมื่อ
   สิ้นปีงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ผู้ปกครอง และชุมชน
 3. การกำกับ (Monitoring)
  1. โรงเรียนจัดระบบกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ขององค์กร และกลยุทธ์ของ   แผนงานในเรื่องขั้นตอนวิธีการ บุคลากรระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณ
  1. โรงเรียนจัดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งก่อนดำเนินการระหว่างดำเนินการและ สิ้นสุดการดำเนินการเพื่อให้ทราบความก้าวหน้า อุปสรรค ปัญหาและความสำเร็จของงาน
 4. ติดตามประเมินผล (Audition)
  1. การตรวจสอบหรือประเมินภายใน (Internal Quality Audit)โรงเรียนจะประเมินตนเอง (School Self Evaluation) เป็นการภายในโดยคณะกรรมการโรงเรียน เพื่อตรวจสอบ การปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนการจัดองค์กร การจัดบุคลากร การนำไปปฏิบัติ การควบคุมการจัดสรรงบประมาณ การติดตามประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางาน
 5. การรายงาน (Reporting)
  1. ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน / โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนจัดทำรายงานประจำปี เพื่อรายงานภาพรวม ของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ รวมทั้งผลสำเร็จ อุปสรรค ปัญหาด้านปัจจัย กระบวนการ และสิ่งที่โรงเรียนจะดำเนินการต่อไป โรงเรียนจัดทำสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
   แผนกลยุทธ์เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และรายงานผู้ปกครอง / ชุมชน / ประชาชน
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.12งานการจัดการทรัพยากรและกองทุนเพื่อการศึกษา

 1. นางชุมพร  ประมาพันธ์             ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้างาน
 2. นางสาวพิภัทรา  แซ่ตัง             ครูชำนาญการ                       ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 1. การวางแผนการระดมทรัพยากร
 2. การจัดการทรัพยากร
 3. การระดมทรัพยากร
 4. การจัดหารายได้และผลประโยชน์
 5. กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.13งานควบคุมภายในสถานศึกษา

 1. นางสาวอรุณี  สายวงศ์              ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้างาน
 2. นายอภิวุฒิ  ทองไทย                ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 3. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ์             ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย  
 4. นางนิพาพร  ตังสุข                  ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 5. นางพชรมน  วิริยะ                 ครูชำนาญการพิเศษ                ผู้ช่วย
 6. นางเกศสุดา  กำจัด                 พนักงานราชการ                    ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 1. จัดทำแผนโครงการ สำหรับงานควบคุมภายใน
 2. วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา
 3. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง
 4. กำหนดมาตรฐานในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถานศึกษา
 5. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา
 6. ให้ความรู้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
 7. ประสานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุม การดำเนินงานตามภารกิจ
 8. ดำเนินการควบคุมตามเหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการ ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
 9. ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม
 10. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
 11. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี
 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.14งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา                                          

 1. นางรุ่งนภา  ผลเกิด                  ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้างาน
 2. นายนิธิธานินทร์  ธนเดชน์ธาดากรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ               ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 1. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการกำหนด ลักษณะมาตรฐาน

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทำความเห็นสรุปรายงาน เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน

 • ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ ตรวจสอบการเงิน-การบัญชี

ตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ที่กำหนด ตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมาย

 • สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในของโรงเรียน ก่อนเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อแจ้งให้

หน่วยรับตรวจทราบและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในประจำปี ส่งให้หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี

 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามกรอบภารกิจของหน่วยตรวจสอบ

ภายใน เพื่อให้มีความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านการเงิน และการดำเนินงาน มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ แนวปฏิบัติมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

 • สอบทานระบบควบคุมภายใน ของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.15งานสารสนเทศ

 1. นางรัชนี  นวลศิริ                             ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้างาน
 2. นางเอื้อจิต  วรรณวงศ์              ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 3. นายฟ้าคำรณ  กมล                 ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 4. นางกนกวรรณ  สะกีพันธ์           ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 5. นายไกรลาศ  จิบจันทร์             ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 6. นางสุกัญญา  แก้วเกาะ              ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 7. นางวริศรา  สอนเสนา              ครูชำนาญการ                       ผู้ช่วย
 8. นางสาวบุษบา  คำนนท์             ครูชำนาญการ                       ผู้ช่วย
 9. นายธนาศักดิ์  สุภาพ                ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 10. นางสาวชลดา  สิงหกุล              ครู                                    ผู้ช่วย
 11. นายไพบูลย์  ปุณขันธุ์               เจ้าหน้าที่สำนักงาน                 ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 1. วางแผนดำเนินงานในงานข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียน
 2. ร่วมมือประสานงานกับกรรมการงานแผนงานและสารสนเทศของฝ่าย / กลุ่มสาระการเรียนรู้
 3. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
 4. จัดทำข้อมูลเบื้องต้นเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา และดูแลการจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับ
             ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
 5. ดำเนินการเก็บข้อมูลของโรงเรียน
 6. รับผิดชอบดูแลการจัดแสดงข้อมูลสถิติที่สำคัญของโรงเรียนที่ห้องสำนักงานแผนงานและให้บริการด้าน

     ข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนแก่บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ที่มาขอความอนุเคราะห์

 • รับผิดชอบการจัดทำเอกสารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนปีละ ๑ ครั้ง
 • กรอกแบบรายงาน ข้อมูล สถิติต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.16หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางศิรินนภา  จวงพลงาม          ครูชำนาญการพิเศษ

มีหน้าที่

 1. จัดให้มีเอกสารระเบียบว่าด้วยการเงิน-บัญชี
 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
 3. วางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณให้ถูกกับระเบียบ
 4. ดูแลการจัดทำเอกสารการเงิน-บัญชีต่าง ๆ
 5. วางแผนการจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ
 6. จัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐานโดยตรง
 7. ดูแลการอนุมัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 8. ดูแลการขอโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 9. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
 10. การตรวจสอบติดตามและการรายงานการใช้งบประมาณ
 11. การรายงานและการตรวจสอบติดตามการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
 12. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
 13. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
 14. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 15. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
 16. การเบิกเงินจากคลัง
 17. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
 18. การนำเงินส่งคลัง
 19. การจัดทำบัญชีการเงิน
 20. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน
 21. การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรายงาน
 22. รับเงินรายได้สถานศึกษา
 23. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.17งานการเงิน

 1. นางศิรินนภา  จวงพลงาม          ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้างาน

มีหน้าที่

 1. ตรวจหลักฐานการเบิก – จ่ายเงิน เพื่อเสนอขออนุมัติจ่ายเงินทุกประเภท
 2. ตรวจหลักฐานสัญญายืมเงิน เพื่อเสนอขออนุมัติจ่ายเงินทุกประเภท
 3. จัดทำทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
 4. ติดตาม ทวงถามการส่งใช้สัญญายืมเงินเมื่อครบกำหนด
 5. เบิกจ่ายเงินตามโครงการ แผนงาน กิจกรรมต่าง ๆ
 6. จัดทำทะเบียนคุมการสั่งจ่ายเช็ค พร้อมขออนุมัติการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนบำรุงการศึกษา เงินงบประมาณ
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.18งานตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุครุภัณฑ์

 1. นางสาวหทัยรัตน์  อมรเดชากุล    ครู                                     หัวหน้างาน
 2. นางสาวศิริมาศ  คณาพันธ์          ครู                                     ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 1. รวบรวมเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจสอบ และเตรียมขออนุมัติจ่าย
 2. จัดทำงบหน้าเพื่อเสนอขอเบิกเงินค่าวัสดุและครุภัณฑ์ตามรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ออกใบเสร็จรับเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย)
 4. จ่ายเช็คค่าวัสดุและครุภัณฑ์ให้กับร้านค้าต่างๆ
 5. จัดทำ ภ.ง.ด.๓ ภ.ง.ด.๕๓ นำส่งสรรพากรภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป
 6. จัดทำบันทึกขออนุมัติจ่ายเงินประเภทค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค และอื่นๆ
 7. จัดทำบันทึกขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
 8. นำฝากเงินประกันสัญญา ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
 9. จัดทำทะเบียนคุมถอนเงินประกันสัญญาและสัญญาค้ำประกันการจ้าง
 10. รับเงินรายได้สถานศึกษา
 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.19งานเบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

 1. นางนุจรี  มะโนมัย                  ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้างาน
 2. นางสาวศิริมาศ  คณาพันธ์          ครู                                    ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 1. จัดทำรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวส่งธนาคารกรุงไทย
 2. ออกคำสั่งลูกจ้างชั่วคราว
 3. จัดทำหนังสือรับรองหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ ภ.ง.ด.๑ก พิเศษของข้าราชการครูลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
 4. นำส่งเงินประกันสังคมภายวันในวันที่ ๑5 ของทุกเดือน
 5. แจ้งนำเข้า-ออกของผู้ประกันตนประกันสังคม
 6. รับเงินรายได้สถานศึกษา
 7. กรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.20งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามแผน / โครงการ

 1. นางบุญฐิตา  ศรีภา                 ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้างาน
 2. นางสาวศิริพร  ทิพย์เลิศ             เจ้าหน้าที่สำนักงาน                 ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 1. จัดทำทะเบียนคุมการขอใช้เงินตามแผนงาน / โครงการ
 2. เสนอขออนุมัติการใช้จ่ายเงินตามแผนงาน / โครงการ
 3. รับเงินรายได้สถานศึกษา
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.21งานเบิกจ่ายเครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ์/ทุนการศึกษา

 1. นางสาวศิริมาศ  คณาพันธ์          ครู                                    หัวหน้างาน
 2. นางสุพัตตรา  แหวนเงิน             เจ้าหน้าที่ธุรการ                     ผู้ช่วย  

มีหน้าที่

 1. จ่ายเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับทุน
 2. จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
 3. จัดเก็บหลักฐานการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนอย่างเป็นระบบ
 4. จัดทำทะเบียนคุมเช็ค เงินอุดหนุน บำรุงการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา
 5. จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนบำรุงการศึกษา
 6. รับเงินรายได้สถานศึกษา
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.22งานขออนุมัติยืมเงินราชการและส่งใช้เงินยืม/เงินสวัสดิการข้าราชการครู                               

 1. นางศิรินนภา  จวงพลงาม           ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้างาน
 2. นางสาวศิริพร  ทิพย์เลิศ             เจ้าหน้าที่สำนักงาน                 ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 1. รับเงินรายได้สถานศึกษาทุกประเภท คนที่ ๑
 2. สลักหลังใบเสร็จรับเงิน
 3. ตรวจเอกสารหลักฐานสัญญายืมเงิน – การส่งใช้เงินยืมราชการ
 4. ตรวจเอกสารหลักฐานรายงานการเดินทางไปราชการ
 5. ตรวจหลักฐานการเบิก – จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้านของข้าราชการและลูกจ้างสังกัด
 6. จัดทำทะเบียนคุมการเบิก – จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้านของข้าราชการและลูกจ้าง
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.23งานเงินรายได้สถานศึกษา

 1. นางสาวศิริมาศ  คณาพันธ์          ครู                                     หัวหน้างาน
 2. นางสาวหทัยรัตน์  อมรเดชากุล    ครู                                     ผู้ช่วย
 3. นางสุพัตตรา  แหวนเงิน             เจ้าหน้าที่ธุรการ                     ผู้ช่วย
 4. นายอภิรัฐการ  อาษาบาล          เจ้าหน้าที่สำนักงาน                 ผู้ช่วย
 5. นายสาโรจน์  โทศก                 พนักงานขับรถยนต์                  ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 1. รับเงินรายได้สถานศึกษา และเงินระดมทรัพยากรทุกประเภท
 2. จัดทำทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา และระดมทรัพยากร
 3. จัดทำทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
 4. จัดทำทะเบียนคุมเงินบำรุงการศึกษารายตัวของนักเรียนและติดตามทวงถามนักเรียนที่ค้างชำระ
 5. รายงานการรับเงินค่าบำรุงสระว่ายน้ำโรงเรียนทุกสิ้นปีงบประมาณ
 6. จัดทำทะเบียนคุมการใช้ไฟฟ้าบ้านพักนักการภารโรง และโรงอาหารทุกสิ้นเดือน เพื่อเก็บเงินสมทบค่าไฟฟ้าของโรงเรียน
 7. จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำในสังกัด และลูกจ้างชั่วคราว
 8. จัดทำรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและหนังสือรับรองการเบิกเงิน
 9. จัดทำสลิปเงินเดือนของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ
 10. จดมิเตอร์น้ำ-ไฟ โรงอาหาร และบ้านพักนักการภารโรง
 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.24 งานตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน

 1. นางสาวหทัยรัตน์  อมรเดชากุล    ครู      
                                        รับผิดชอบตรวจสอบใบเสร็จรับเงินประจำวันจันทร์
 2. นางบุญฐิตา  ศรีภา                 ครูชำนาญการพิเศษ      
                                        รับผิดชอบตรวจสอบใบเสร็จรับเงินประจำวันอังคาร
 3. นางสาวอรุณี  สายวงศ์              ครูชำนาญการพิเศษ      
                                        รับผิดชอบตรวจสอบใบเสร็จรับเงินประจำวันพุธ
 4. นางชุมพร  ประมาพันธ์             ครูชำนาญการพิเศษ      
                                        รับผิดชอบตรวจสอบใบเสร็จรับเงินประจำวันพฤหัสบดี
 5. นางสาวจิรภาภรณ์  ผดุงกิจ        ครูผู้ช่วย         
                                        รับผิดชอบตรวจสอบใบเสร็จรับเงินประจำวันศุกร์

มีหน้าที่

 1. ตรวจสอบการรับเงินตามใบเสร็จเงินประจำวัน
 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.25งานบัญชี

นางพิมลรัตน์  บุญงาม                ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้างาน

มีหน้าที่

 1. บันทึกการรับ – จ่ายเงินทุกประเภทในสมุดเงินสด
 2. จัดทำสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 3. จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุน เงินบำรุงการศึกษาเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี
 4. จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินบริจาค และเงินประเภทอื่น ๆ
 5. จัดทำรายงานการรับ – การจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา
 6. จัดทำงบเดือนทุกสิ้นเดือนส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
 7. จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินทุกประเภทตามระเบียบอย่างเป็นระบบไว้ที่ปลอดภัยเพื่อรอการตรวจสอบ
 8. ช่วยตรวจหลักฐานการเบิก – จ่ายเงินทุกประเภท
 9. ช่วยรับเงินรายได้สถานศึกษา
 10. กรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน
 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.26 หัวหน้างานพัสดุ

นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์            ครูชำนาญการพิเศษ                

มีหน้าที่

 1. วางแผนงานพัสดุ
 2. กำหนดรูปแบบรายการ  หรือคุณลักษณะของครุภัณฑ์  หรือสิ่งก่อสร้าง
 3. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อจัดทำและจัดหาพัสดุ
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.27งานจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์

 1. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์            ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้างาน
 2. นางสาวสอิ้งทิพย์  เทียบคุณ        ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 3. นายพันประสิทธิ์  บางศิริ            ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 4. นางสาวราตรี  โพธิเงิน              ครู                                    ผู้ช่วย
 5. นางสาวนราธิป  ทองแย้ม           เจ้าหน้าที่สำนักงาน                 ผู้ช่วย
 6. นางสาวนุชรี  อินทร์จันทร์                   เจ้าหน้าที่สำนักงาน                 ผู้ช่วย
 7. นายอภิรัฐการ  อาษาบาล          เจ้าหน้าที่สำนักงาน                 ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 1. จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์
 2. เบิกจ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้กับฝ่าย / งาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และควบคุมการใช้งานให้ถูกต้องโดยเน้นความประหยัดเป็นสำคัญ
 3. ดำเนินการสืบราคามาตรฐานก่อนทำการจัดซื้อและจัดจ้าง
 4. บริการวัสดุ – ครุภัณฑ์แก่ครูและบุคลากรของสถานศึกษาตามสมควรและสิทธิที่พึงจะได้รับตามหน้าที่ของงานหรือสายงาน
 5. ติดต่อประสานงานกับงานการเงินและการบัญชี ก่อนที่จะนำเสนอเพื่อเบิกจ่ายในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.28 งานจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้

 1. นางสาวจิตวิไล  คำภา              ครูชำนาญการพิเศษ                 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 2. นางกนกอร  มูลสาร                ครูชำนาญการพิเศษ                 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 3. นางสาวเพ็ญลักคณา  ลาลุน        ครูชำนาญการ                       ฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการฯ
 4. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์            ครูชำนาญการพิเศษ                 ฝ่ายบริหารอำนวยการฯ
 5. นางสมศรี  พรหมคช                ครูชำนาญการพิเศษ                 ภาษาไทย
 6. นายปรีชา  บุญศักดิ์                 ครูชำนาญการพิเศษ                 คณิตศาสตร์
 7. นางสาวอรุณีย์  อรจันทร์           ครูชำนาญการพิเศษ                 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 8. นางขรพรรษ  สุรนารถ             ครูชำนาญการพิเศษ                 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
 9. นายนิเวศน์  เข็มทอง                ครูชำนาญการพิเศษ                 สุขศึกษาและพลศึกษา
 10. นายดนัย  แสงสิงห์                  ครูชำนาญการ                       ศิลปะ
 11. นางสาวจินตนา  พละสรร          ครูชำนาญการพิเศษ                 การงานอาชีพ
 12. นางคคณา  แก้วคะตา               ครูชำนาญการ                      ภาษาต่างประเทศ

มีหน้าที่

 1. จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์
 2. เบิกจ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้กับฝ่าย / งาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และควบคุมการใช้งานให้ถูกต้องโดยเน้นความประหยัดเป็นสำคัญ
 3. ดำเนินการสืบราคามาตรฐานก่อนทำการจัดซื้อและจัดจ้าง
 4. บริการวัสดุ – ครุภัณฑ์แก่ครูและบุคลากรของสถานศึกษาตามสมควรและสิทธิที่พึงจะได้รับตามหน้าที่ของงานหรือสายงาน
 5. ติดต่อประสานงานกับงานการเงินและการบัญชี ก่อนที่จะนำเสนอเพื่อเบิกจ่ายในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.29งานควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ

 1. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์            ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้างาน
 2. นางสาวสอิ้งทิพย์  เทียบคุณ        ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 3. นายพันประสิทธิ์  บางศิริ           ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 4. นางสาวราตรี  โพธิเงิน              ครู                                   ผู้ช่วย
 5. นางสาวนราธิป  ทองแย้ม           เจ้าหน้าที่สำนักงาน                 ผู้ช่วย
 6. นางสาวนุชรี  อินทร์จันทร์                   เจ้าหน้าที่สำนักงาน                 ผู้ช่วย
 7. นายอภิรัฐการ  อาษาบาล          เจ้าหน้าที่สำนักงาน                 ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 • จัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษาให้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการตรวจสอบ และจัดทำทะเบียนวัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สิน
 • สำรวจพัสดุครุภัณฑ์ที่คงเหลือในแต่ละรายปี และเสนอแต่งตั้งคณะกรมการตรวจสอบการใช้จ่ายและจำหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ จากบัญชีทะเบียน
 • จัดทำบัญชีการยืม การส่งคืน และการชดใช้พัสดุครุภัณฑ์ของผู้ที่ยืมไปกรณีเกิดความเสียหาย
 • จัดทำคำชี้แจง แนะนำวิธีการใช้ การทำนุบำรุงและการปรับซ่อมแก่บุคลากรในโรงเรียน
 • ซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.30งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำสัญญาจ้าง และหลักประกันสัญญา

 1. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์            ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้างาน
 2. นางสาวสอิ้งทิพย์  เทียบคุณ        ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย
 3. นางสาวราตรี  โพธิเงิน              ครู                                    ผู้ช่วย
 4. นางสาวนราธิป   ทองแย้ม          เจ้าหน้าที่สำนักงาน                 ผู้ช่วย
 5. นางสาวนุชรี  อินทร์จันทร์                   เจ้าหน้าที่สำนักงาน                 ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 • ประสานงานเพื่อให้จัดส่งรายละเอียดครุภัณฑ์ / งานจ้าง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ
 • จัดทำสัญญาซื้อขาย / สัญญาจ้าง
 • จัดทำเอกสารเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
 • ตรวจสอบและคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันสัญญา
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.31งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา

 1. นายอภิวุฒิ  ทองไทย                ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้างาน
 2. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ์             ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย  

มีหน้าที่

 1. วางแผนและระดมทรัพยากร
 2. จัดหาและระดมทรัพยากร
 3. จัดหารายได้และผลประโยชน์
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.32  งานสำนักงานผู้อำนวยการ

 1. สิบเอกนันทวัฒน์  มูลสาร           ครูชำนาญ                            หัวหน้างาน
 2. นางสาวชญาณิกานต์  ขันธ์เพชร    ครู                                    ผู้ช่วย
 3. นางสาวจิรภาภรณ์  ผดุงกิจ         ครูผู้ช่วย                             ผู้ช่วย
 4. นางสาวกชมน  เพชรินทร์           เจ้าหน้าที่สำนักงาน                 ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 1. ดูแลกำกับวางแผนการปฏิบัติงานสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
 2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 3. ดูแลสวัสดิการสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 4. อำนวยความสะดวกการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. ดูแลเอกสาร แฟ้มนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และส่งคืนฝ่ายต่าง ๆ
 6. บันทึกตารางปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 7. บันทึกภาพกิจกรรมของผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 8. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหางานในความรับผิดชอบ
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *