โครงสร้างการบริหารงาน ฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ

นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

นายพิศิษฐ์  ผลาชิตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ

นายนคร เครือพงษ์ศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ


นางสาวจินตนา พละสรร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสำนักงานฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ
นางณัฐาพร มูลมี (ผู้ช่วย)
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชุมพร ประมาพันธ์ (ผู้ช่วย)
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฐพล พลสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแผนงาน


นางสาวสมบูรณ์ ดวงพล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานจัดทำแผนงบประมาณ
นางณัฐาพร มูลมี (ผู้ช่วย)
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชุมพร ประมาพันธ์ (ผู้ช่วย)
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกนกวรรณ สะกีพันธ์ (ผู้ช่วย)
ครูชำนาญการพิเศษ

 
นางพรสริญ ศุภภาภิญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานติดตามประเมินโครงการ

นายไพบูลย์ ปุณขันธุ์ (ผู้ช่วย)
เจ้าหน้าที่สำนักงานแผนงาน


นางสาวสมบูรณ์ ดวงพล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานกำกับการใช้งบประมาณโครงการ

นายไพบูลย์ ปุณขันธุ์ (ผู้ช่วย)
เจ้าหน้าที่สำนักงานแผนงาน


นางชุมพร ประมาพันธ์ 
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานจัดการทรัพยากรและกองทุนเพื่อการศึกษา


นางสาวพิภัทรา แซ่ตัง (ผู้ช่วย)
ครูนางสาวอรุณี สายวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานควบคุมภายในสถานศึกษา
นายไพรยุทธ สะกีพันธ์ (ผู้ช่วย)
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอภิวุฒิ ทองไทย (ผู้ช่วย)
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพรสวรรค์ จรัสรุ่งชัยสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในสถานศึกษา
นางรุ่งนภา ผลเกิด (ผู้ช่วย)
ครูชำนาญการพิเศษ
นายนิธิธานินทร์ ธนเดชธาดากรณ์ (ผู้ช่วย)
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชนี นวลศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสารสนเทศ
นางเอื้อจิต วรรณวงศ์ (ผู้ช่วย)
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมพงษ์ ถาวร (ผู้ช่วย)
ครู
นายประสิทธิ์ ทองแสน (ผู้ช่วย)
ครูผู้ช่วย
นางสาวชลดา สิงหกุล (ผู้ช่วย)
ครูผู้ช่วย

นางศิรินนภา จวงพลงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี


นางศิรินนภา จวงพลงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวขนิษฐา แก่นแก้ว (ผู้ช่วย)
เจ้าหน้าที่สำนักงานการเงิน


นางสาวหทัยรัตน์ อมรเดชากุล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุครุภัณฑ์

นางสาวศิริมาศ คณาพันธ์ (ผู้ช่วย)
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุภาพร แสงลับ
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

นางสาวหทัยรัตน์ อมรเดชากุล (ผู้ช่วย)
ครูผู้ช่วย


นางนุจรี ศรีประใหม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานเบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวศิริมาศ คณาพันธ์ (ผู้ช่วย)
ครูผู้ช่วย


นางบุญฐิตา ศรีภา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามแผน/โครงการ

นางสาวขนิษฐา แก่นแก้ว (ผู้ช่วย)
เจ้าหน้าที่สำนักงานการเงิน


นางสาวศิริมาศ คณาพันธ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

นางนุจรี ศรีประใหม (ผู้ช่วย)
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศิรินนภา จวงพลงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานขออนุมัติยืมเงินราชการและส่งใช้เงินยืม

นางสาวขนิษฐา แก่นแก้ว (ผู้ช่วย)
เจ้าหน้าที่สำนักงานการเงิน


นางศิรินนภา จวงพลงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานเงินรายได้สถานศึกษา
นางสาววิไลลักษณ์ ถอดศรี (ผู้ช่วย)
เจ้าหน้าที่สำนักงานการเงิน
นายสาโรจน์ โทศก (ผู้ช่วย)
พนักงานขับรถ

นางพิมลรัตน์ บุญงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบัญชี


นายชัยชาญ คำแปล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานพัสดุ


นายชัยชาญ คำแปล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
นางสาวนราธิป ทองแย้ม (ผู้ช่วย)
เจ้าหน้าที่สำนักงานพัสดุ
นายวรชาติ คันศร (ผู้ช่วย)
ครูชำนาญการพิเศษ

นายถาวร ทองลือ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานควบคุมดูแลล บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ
นางสาวสุภาพร แสงลับ (ผู้ช่วย)
ครูชำนาญการ
นางสาวเพ็ญนภา เคนกุล (ผู้ช่วย)
ครูผู้ช่วย
นางสาวนราธิป ทองแย้ม (ผู้ช่วย)
เจ้าหน้าที่สำนักงานพัสดุ

นางสาวสุภาพร แสงลับ
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำสัญญาจ้างและหลักประกันสัญญา
นางสาววีรันทร์ศิตา มีหนองหว้า (ผู้ช่วย)
ครูผู้ช่วย
นางสาวเพ็ญนภา เคนกุล (ผู้ช่วย)
ครูผู้ช่วย
นางสาวนราธิป ทองแย้ม (ผู้ช่วย)
เจ้าหน้าที่สำนักงานพัสดุ

นายอภิวุฒิ ทองไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา

นายไพรยุทธ สะกีพันธ์ (ผู้ช่วย)
ครูชำนาญการพิเศษ


นายกิตตินันท์ ศิละวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาวนวรัตน์ โสตศิริ (ผู้ช่วย)
ครูชำนาญการ
นางกนกอร มูลสาร (ผู้ช่วย)
ครูชำนาญการ
นายวัฒนศาสตร์ บุญเหมาะ (ผู้ช่วย)
ครูผู้ช่วย
นายกองแก้ว แสนโคตร (ผู้ช่วย)
ครูผู้ช่วย
นางสาวชญาณิกานต์ ขันธ์เพชร (ผู้ช่วย)
ครูผู้ช่วย
นางสาวรุ่งลัดดา ทองสุข (ผู้ช่วย)
เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *