คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ใหม่ล่าสุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยกําหนดให้โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สถานศึกษา ในสังกัดตามแนวทางบริหารอัตรากําลัง และแนวทางการสรรหาและการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อให้ครู ได้ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนและจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ที่มีขอบข่ายสาระเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ งานธุรการโรงเรียน งานธุรการ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อให้การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติ งานธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการพัฒนา และ เป็นคู่มือ การปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนต่อไป

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *